Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia z pomocy społecznej

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

z siedzibą:97-515 Masłowice 84A

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

gops.pomoc@maslowice.pl

44 787 46 01

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

Realizacja zadań wynikających z realizacji obowiązku prawnego.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych  której jak Pani/Pan stroną wynika z realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustaw: /ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2017 poz.1769 ze zm., ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm., ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm., ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1390, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm., Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez od 5 do10 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt GOPS w Masłowicach

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustaw: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2017 poz.1769 ze zm., ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm., ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm., ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1390, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm., Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. 

 

Zegar