Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

z siedzibą:97-515 Masłowice 84A

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 

gops.pomoc@maslowice.pl

44 787 46 01

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacja zadań wynikających realizacji obowiązku prawnego.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych  której jest Pani/Pan stroną wynika z realizacji obowiązku prawnego wynikającego  z ustaw: ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1952, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1851, ustawą  z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2092, oraz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U z 2018 poz. 1061)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez od 5 do10 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt GOPS w Masłowicach

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustaw: ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1952, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1851, ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2092, oraz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U z 2018 poz. 1061)

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. 

 

                             

 

 

Zegar