Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta pracy - asystent rodziny

Utworzono dnia 28.08.2017
Czcionka:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Masłowicach

97-515 Masłowice 84A,  tel. 44 7874601

Poszukuje kandydata na stanowisko

Asystenta rodziny

 

Liczba miejsc: 1

 Określenie stanowiska:

1) umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo;

2) pełny etat;

3) zadaniowy system czasu pracy.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada wykształcenie:

a)      Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;

b)      Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d)     Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

f)       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 2. Obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 3. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 7. Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
 8. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 •  Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w Masłowicach, Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)";
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

Miejsce i termin składania ofert:


Dokumenty  prosimy przesłać na adres e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl lub osobiście składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowicach 84A do dnia 8 września 2017 r. bądź przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

97-515 Masłowice 84A

z dopiskiem: „Oferta pracy – asystent rodziny”

 

 

Krystyna Drzewowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 220

Wszystkich: 18247

Zegar