Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula Informacyjna

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłowice, działający przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach reprezentowany przez Kierownik GOPS

z siedzibą:97-515 Masłowice 84A

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 

gops.pomoc@maslowice.pl

44 787 46 01

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacja zadań wynikających realizacji obowiązku prawnego 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych  której jest Pani/Pan stroną wynika z realizacji obowiązku prawnego wynikającego           z ustawy: USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm)

 

Zegar